Bomen en overheden

Economie versus ecologie

Veel bomen sneuvelen als gevolg van de bouwdrang in Nederland. Steeds vaker echter krijgen bomen een eigen plaats in een bouwproject. Oude bomen kunnen met technische mogelijkheden steeds beter bewaard blijven en projectontwikkelaars zien steeds vaker de toegevoegde waarde van oude volgroeide bomen voor de leefbaarheid in nieuwe bouwprojecten. Het blijft echter vaak een strijd tussen de economische belangen en de ecologische belangen. In het proces van plannen tot bouwen spelen een aantal juridische aspecten een rol.

Bestemmingsplannen

Gemeenten zijn verplicht tot het maken van bestemmingsplannen. Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Bomen kunnen in bestemmingplannen aangemerkt worden als waardevol waardoor ze meer bescherming genieten. Op die wijze zullen alle ruimtelijke ordeningsactiviteiten (kapaanvraag, bouw- of aanlegvergunning) de bestemming moeten respecteren. Dat biedt bomen een ruimere bescherming dan alleen maar een kapverbod. Overigens wordt op deze wijze niet de boom zelf maar de locatie en haar bestemming beschermd.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wanneer in plaatselijke regelgeving voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot het vellen van bomen, dan is de Wabo van toepassing en moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De aanvrager dient zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van de aanvraag. Zo zal die naast het aanleveren van alle persoonlijke informatie bijvoorbeeld ook zorg moeten dragen voor een locatieaanduiding met wellicht een situatietekening en in sommige gevallen van een gespecificeerde opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden.

Andere regelgeving

Het Bouwbesluit is samen met de gemeentelijke bouwverordening bepalend voor de omgevingsvergunning bouwen. Deze regelgeving kan ook relevant zijn voor bomen, bijvoorbeeld als daarover in de plaatselijke bouwverordening iets over is opgenomen. In het bouwbestek kunnen soms voor bomen relevante bouwvoorschriften worden gevonden. Door middel van de Monumentenwet kunnen parken, bossen of tuinen beschermd worden. Het gaat dan niet over de individuele bomen maar om bomen als onderdeel daarvan. Is sommige gevallen worden individuele, zeer bekende bomen beschermd via de gemeentelijke monumentenverordening. Ook andere regelgeving kan relevant zijn voor bomen zoals de Woningwet en de Telecommunicatiewet. Tenslotte is de wetgever momenteel druk bezig met het ontwikkelen van de Omgevingswet, een parapluwet waar vele wetten en regelingen onder moeten gaan vallen. Deze wet moet vanaf 2013 zorgen voor snellere en eenvoudigere procedures omtrent ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Meer informatie?

 

DIRECT CONTACT
MANZ Legal
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles.vanzinderen@manzlegal.nl