Kapvergunning

Verbod tot Vellen

Gemeenten proberen al honderden jaren de bomen binnen hun grenzen goed te beschermen. Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een verordening waarin een verbod tot vellen is opgenomen. Kap is dan alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is verleend. De laatste jaren is er een tendens van gemeenten die kiezen voor een systeem waarbij minder bomen kapvergunningsplichtig zijn. Het kapverbod wordt dan beperkt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lijst met bomen die beschermd worden. Soms is alleen voor het kappen van bomen die op de lijst staan een vergunning vereist. Bomen die niet op die lijst staat, mogen dan vergunningsvrij worden gekapt. Andere gemeenten kiezen er voor de diameter van vergunningvrije bomen kleiner te maken of bepaalde boomsoorten vergunningvrij te maken. De regelgeving over het kappen van bomen kan dus per gemeente enorm verschillen.

Omgevingsvergunning

Sinds de invoering van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de term “kapvergunning” vervangen door de term “omgevingsvergunning”, vaak met de aanvulling “voor de activiteit vellen”. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kappen dient de vergunninghouder in ieder geval zes weken te wachten voordat hij mag overgaan tot kappen. In die periode kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de voorgenomen kap, hun bezwaar indienen bij de gemeente. Onderaan wordt uitgelegd wie belanghebbenden kunnen zijn.

Bomenbeleid

Veel gemeenten hebben hun visie op de bomen in de gemeente vastgelegd in een bomenbeleidsplan of een vergelijkbaar beleidsdocument. Daarmee geeft de gemeente aan welke waarden en functies van bomen leiden tot bescherming van die bomen. Samen met het kapverbod zorgt het bomenbeleid er voor dat haar bomenbestand goed en gezond blijft en dat alle aanvragen voor een vergunning op een duidelijke en eerlijke manier worden behandeld.

Gemeentelijke verordening

In de plaatselijke regelgeving heeft de gemeente de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan haar kapbeleid. Daarom kunnen de voorwaarden voor kap per gemeente enorm met elkaar verschillen. Zo staat het een gemeente vrij om te bepalen wat in haar optiek een (vergunningsplichtige) boom is. Een boom in de gemeente Haarlem hoeft dus geen boom te zijn in de ogen van de gemeente Groningen. De Hoge Raad heeft in 1992 geoordeeld dat rigoureus snoeien in sommige gevallen gelijk moet worden gesteld met vellen. Daarom kan voor het snoeien van een boom ook een omgevingsvergunning nodig zijn. Veel gemeenten hebben daarom ook expliciet in hun regelgeving iets vastgelegd over het snoeien van de boom.

Voorbereiding en afweging

Een besluit van de gemeente zal zorgvuldig moeten zijn voorbereid. De feiten waarop het besluit wordt gebaseerd moeten kloppen en het besluit moet deugdelijk zijn gemotiveerd. De gemeente moet alle belangen evenwichtig afwegen. Gelijke gevallen moeten op gelijke manier worden behandeld en omgekeerd dienen ongelijke gevallen ook ongelijk te worden behandeld.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen in bezwaar (of beroep) gaan tegen een verleende omgevingsvergunning voor kappen. Er zal dan een nieuw besluit op bezwaar moeten worden genomen. Iemand is belanghebbende als hij (globaal) binnen 100 meter van de boom woont of binnen 200 meter woont én de boom kan zien vanuit zijn huis, aldus de Raad van State. Ook kunnen sommige stichtingen en verenigingen, zoals de Bomenstichting belanghebbend zijn, bijvoorbeeld als zij opkomen voor behoud van bomen. De gemeente kan bij dat nieuwe besluit er voor kiezen het oude besluit in te stand houden, te wijzigen of in te trekken. Tegen het nieuwe besluit kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank kan geappelleerd worden bij de Raad van State. Om tijdens de bezwaarperiode dreigende kap te voorkomen, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Overigens zijn er besluitprocedures waar belanghebbenden alleen de mogelijkheid krijgen van een zienswijze. Tegen een besluit dat daarna wordt genomen, moet direct beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Meer informatie?

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl