Takken over de erfgrens

Burenrecht, artikel 5:44 lid 1 BW

Soms wordt overlast ondervonden door overhangende takken van een boom van de buren. Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf (en dus niet een huurder!) het recht om deze overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde daarbij is wel dat de eigenaar van de boom moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen. Het is verstandig om schriftelijk en aangetekend aan te manen. Daarbij moet ook een redelijke termijn gegeven worden waarbinnen de snoei moet plaatsvinden. Een termijn van 6 weken wordt bij grote bomen vaak als redelijk gezien maar er moet ook rekening worden gehouden met het snoeiseizoen voor de betreffende boom. De kosten voor het snoeien die zijn gemaakt omdat de eigenaar niet tijdig zelf snoeit, zijn in beginsel voor de eigenaar van de boom. Degene die de snoei heeft laten uitvoeren mag de takken houden maar mag die ook achterlaten op het perceel van de eigenaar van de boom. Het is niet relevant of de bomen van particuliere eigenaren of van de gemeente zijn.

Misbruik van snoeirecht

Weliswaar bestaat het recht om overhangende takken te snoeien maar dat recht is wel begrensd. Dan gaan algemene rechtsregels gelden zoals “misbruik van bevoegdheid”, “onrechtmatige daad” en “redelijkheid en billijkheid”. Als er teveel wordt gesnoeid kan dat de boom onherstelbaar beschadigen en kan de boom er zelfs aan dood gaan. Ook kan overmatige snoei ertoe leiden dat het uiterlijk van de kroon wordt verminkt. Iemand die misbruik van zijn snoeirecht maakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de eigenaar van de boom daardoor lijdt en die schade kan soms veel hoger zijn dan de snoeier had verwacht. Of er sprake is van misbruik van snoeirecht hangt af van de omstandigheden van het geval. De rechtbank Alkmaar oordeelde dat er bij een heftige snoei geen sprake was van misbruik van bevoegdheid omdat in dat geval de takken in de weg hingen voor een camper. De rechtbank in Haarlem oordeelde dat snoei van monumentale bomen met als grondslag artikel 5:44 BW, niet is toegestaan. Als de overhangende taken worden gesnoeid, dan is het verstandig om de snoei te laten uitvoeren door een deskundige op het gebied van bomen. Die kan namelijk beoordelen hoeveel er van de overhangende takken gesnoeid kan worden zonder dat het voortbestaan van de boom of de vorm van de kroon onherstelbaar in gevaar komt.

Gerechtelijke procedure

Naast het recht van artikel 5:44 lid 1 BW om zelf te snoeien, heeft de eigenaar van een erf ook de mogelijkheid om verwijdering van overhangende takken bij de rechter te eisen. Hij hoeft namelijk niet zomaar te accepteren dat er een inbreuk wordt gemaakt op zijn eigendomsrecht. Overhangende takken is zo’n inbreuk. Voordeel van zo’n procedure is dat de eigenaar van de boom op bevel van de rechter zelf moet snoeien. De buurman loopt dan niet het risico dat hij teveel snoeit waarmee de boom per ongeluk onherstelbaar zou beschadigen. Ook hoeft hij geen kosten voor te schieten. Het recht om het verwijderen van overhangende takken te vorderen, kan niet verjaren. Meer informatie?

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl