Schade aan een boom

De waarde van bomen

Bomen vertegenwoordigen een zekere financiële waarde. Ze hebben een aanschafprijs bij de kweker en kunnen soms een houtwaarde hebben. Recentelijk is er ook veel meer aandacht voor de economische waarde van bomen. Boomeigenaren zoals particulieren en gemeenten investeren soms flinke bedragen om een boom te planten en onderhouden op plekken waar bomen feitelijk moeilijk groeien, zoals in stedelijke gebieden. Ook worden veel bomen regelmatig gecontroleerd op gezondheid en veiligheid wat ook weer kosten met zich meebrengt. Er is dus geïnvesteerd in bomen.

Schadevergoeding

Het eisen van een schadevergoeding wordt steeds gangbaarder. Inmiddels hebben ook de rechters bevestigd dat bomen een zekere (economische) waarde vertegenwoordigen. Dat houdt dus ook in dat wanneer een boom wordt beschadigd, de eigenaar van de boom in sommige gevallen kan proberen de schade te verhalen op de veroorzaker van de schade. De veroorzaker moet dan wel onrechtmatig hebben gehandeld (artikel 6:162 BW). Er moet sprake zijn van een onrechtmatig doen of laten die de veroorzaker ook is toe te rekenen; er moet sprake zijn van “schuld”. Ook moet er aantoonbaar schade zijn en moet de schade een gevolg zijn van de onrechtmatige handeling. Soms kan er ook een overeenkomst zijn op grond waarvan de schadeveroorzaker schadevergoeding moet betalen aan de boomeigenaar.

Hoogte van de schade

Als een schadevergoeding op zijn plaats is, is het vaak niet eenvoudig om vast te stellen hoe hoog die schade is. Is het een boom met een eenvoudige productiefunctie? Moet de boom vervangen worden of is er sprake van een beschadiging waardoor vervanging niet nodig is maar de levensduur misschien verkort wordt? Moeten er misschien (kostbare) maatregelen genomen worden om de boom te kunnen behouden na de beschadiging? De leden van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen proberen de waarde van bomen uit te drukken in geld, bijvoorbeeld door de kosten te berekenen die moeten worden gemaakt om ter plaatse een zelfde boom weer terug te plaatsen. De Hoge Raad heeft in 2017 echter geoordeeld dat de zogenaamde Rekenmethode van de NVTB niet gebruikt kan worden om de schade te taxeren van bomen die wel beschadigd zijn maar niet vervangen hoeven te worden.

Gerechtelijke procedure

Om daadwerkelijk aanspraak op een schadevergoeding te kunnen maken zal de boomeigenaar het één en ander moeten bewijzen. Hij zal een veroorzaker moeten kunnen aanwijzen. Bij een onrechtmaitge daad zal de boomeigenaar verwijtbaarheid moeten aantonen. Bij een overeenkomst moet de boomeigenaar de rechter moeten overtuigen van de inhoud van de gemaakte afspraken. In beide situaties zal de boomeigenaar de omvang van de schade zal hij aannemelijk moeten maken. Het is dus zaak om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een schadevergoeding, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de kosten die een gerechtelijk procedure met zich mee brengt. Meer informatie?

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl